جمعه, 28 دی 1397
عنوان : بررسي نگرش آموزشگران نسبت به بکارگيري فناوري اطلاعات در مراکز آموزشي علمي-کاربردي کشاورزي و منابع طب
تاريخ شروع : 1388/08/06
مولف : آصف كريمي، علي اسدي و فاطمه كرمي

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

توضيحات :             

«استفاده از مقاله با ذکر منبع بلامانع است»

بررسي نگرش آموزشگران نسبت به بکارگيري فناوري اطلاعات در مراکز آموزشي علمي-کاربردي کشاورزي و منابع طبيعي كارآفرينانه

آصف كريمي1، علي اسدي2 و فاطمه كرمي3

1 دانشجوي دكتري گروه ترويج آموزش كشاورزي دانشگاه تهران.

2 دانشيار گروه ترويج آموزش كشاورزي دانشگاه تهران.

3 دانشجوي گروه ترويج آموزش كشاورزي دانشگاه تهران.

                                                              

چکیده  

امروزه فناوري اطلاعات يكي از عمده ترين معيارهاي توسعه و پيشرفت اقتصادي و صنعتي محسوب مي گردد. تحقيق حاضر با هدف تحليل نگرش آموزشگران نسبت به بكارگيري فناوري اطلاعات در آموزش هاي علمي-كاربردي كشاورزي و منابع طبيعي انجام گرديد. نوع تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي و ابزار جمع آورري اطلاعات پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق را آموزشگران مراكز آموزشي علمي-كاربردي كشاورزي تشكيل داده است؛ كه نمونه گيري از آنها به صورت چند مرحله اي تصادفي انجام گرفت. براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامه استفاده گرديد. داده‌هاي گردآوري شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ميان سابقه شغلي، تعداد مقاله علمي- مروري آموزشگران، تعداد مقاله علمي- پژوهشي آموزشگران، آشنايي و مهارت كامپيوتري، آشنايي و مهارت اينترنتي، مهارت در زبان انگليسي، عوامل محيطي، عوامل فني، مزيت استفاده، متوسط ميزان بكارگيري اينترنت، متوسط ميزان بكارگيري كامپيوتر با نگرش آموزشگران نسبت به بكارگيري آنها از فناوري هاي اطلاعاتي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوري‌هاي اطلاعات، از تحليل عاملي نوع R استفاده گرديد كه نتايج نشان داد متغيرها در سه عامل مفيد و مؤثر  بودن IT، بهبود كيفيت فعاليت‌هاي آموزشي و كيفيت محتوا قرار مي‌گيرند. اين 3 عامل در حدود 63  درصد واريانس نگرش آموزشگران نسبت به بكارگيري فناوري اطلاعات را برآورد مي‌نمايند.

 

 

کلمات كليدي: فناوري اطلاعات، آموزش علمي-كاربردي، آموزشگر، اينترنت، كامپيوتر، نگرش.

 

مقدمه

با آغاز هزاره سوم، عصري آغاز شده است كه به عصر دانايي، ارتباطات و انفورماتيك موسوم است. مشخصه اين عصر كه عصر  انقلاب اطلاعاتي ناميده مي‌شود، توليد و چگونگي بهره‌برداري و استفاده از اطلاعات است. اگر در گذشته مواد اوليه، سرمايه، نيروي انساني و ماشين‌آلات ملزومات اصلي توليد شناخته مي‌شدند، بدون هيچ ترديدي امروزه به اين فهرست بايد «اطلاعات» را به عنوان ركن تعيين كننده در فعاليت‌ها افزود. (12). فناوري اطلاعات به عنوان يكي از مهمترين محورهاي توسعه در جهان به شمار مي آيد و بسياري از كشورهاي جهان , توسعه فناوري اطلاعات را به عنوان يكي از مهمترين زير ساخت هاي توسعه خود قرار داده اند(6) اين فناوري چنان بر جنبه‌هاي مختلف زندگي افراد و اجتماعات تأثير گذاشته كه نمي‌توان از آن غفلت نمود(1). فناوري اطلاعات به عنوان يك فن آوري غالب در هزاره جديد مطرح شده است و با افزايش فرايند مبادله اطلاعات و كاهش هزينه‌هاي داد و ستد، به عنوان وسيله‌اي در جهت افزايش بهره‌وري، كارايي ، رقابت انگيزي و رشد در همه حيطه‌هاي فعاليت بشري مطرح مي‌باشد(19). به موازات استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمامي ابعاد حيات بشري، جهان به سرعت در حال تبديل به يک جامعه اطلاعاتي است . امروزه امکان دستيابي به اينترنت و استفاده از منابع اطلاعاتي در تمامي جوامع بشري روندي تصاعدي را طي مي نمايد و جوامع مختلف هر يک با توجه به زيرساخت هاي متعدد ايجاد شده از مزاياي فن آوري اطلاعات و ارتباطات، استفاده مي نمايند. ايجاد زيرساخت هاي  ارتباطي، قانوني و تربيت نيروي کار آشنا با فن آوري اطلاعات و ارتباطات، نمونه هائي از تلاش انجام شده در اين خصوص است. رشد شکاف ديجيتالي بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، جوامع شهري و روستائي، شهروندان ماهر و آموزش ديده و فاقد مهارت، جاي هيچگونه شک و ترديدي در رابطه با تدوين استراتژي ها  و تبعيت از سياست ها و رويکردهاي مناسب براي نيل به يک جامعه مدرن اطلاعاتي را باقي نگذاشته است.تمامي کارشناسان و سياستگذاران کشورهاي متفاوت به اين موضوع اذعان نموده اند که فن آوري اطلاعات و ارتباطات داراي پتانسيل لازم براي توسعه در تمامي ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. در اين راستا اکثر کشورها، استراتژي هاي خاصي را به منظور توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات، تدوين نموده اند(2). بطور كلي، فناوري اطلاعات به معناي استفاده از ابزارهاي اداره و مديريت اطلاعات، شامل مجموعه اي از وسايل و خدماتي است كه جهت توليد، ذخيره، پردازش، توزيع و تبادل اطلاعات به كار مي روند(4). از منظري ديگر، واژه فناوري اطلاعات (IT) برفناوري مبتني بر رايانه و اينترنت به منظور خدمات رساني اطلاعاتي و ارتباطاتي به طيف وسيعي از كاربران اشاره دارد. اين مفهوم به طور گسترده طيفي از فناوري هاي مرتبط را در برمي گيرد. اينترنت كه در رأس اين دسته از فناوري ها قرار مي گيرد، سازوکارهايي را براي انتقال اطلاعات به شكل هاي گوناگون از قبيل مطلب،  تصوير، صدا و ويدئو فراهم مي آورد. علاوه بر اين ، فناوري اطلاعات و ارتباطات به تقاضاهاي افراد رسيدگي مي نمايد و جمع آوري ، توزيع، تحليل وپردازش اطلاعات را ميسرمي سازد (10). قابليت‌هاي چندرسانه‌اي اينترنت،يعني امكان دريافت فايل‌هاي صوتي،تصويري،همراه با گرافيك غني و سرعت بالاي دريافت اطلاعات باعث شده است كه اينترنت با زندگي انسان امروزه گره بخورد و بسياري از افراد خود را نيازمند آن احساس كنند(20).اينترنت به عنوان يك ابزار آموزشي تعاملي در بسياري از نظام‌هاي آموزشي به خوبي جا افتاده است و تأثيرش به عنوان يك ابزار آموزشي و يادگيري پويا مورد توجه قرار گرفته است(13). آموزش هاي علمي-كاربردي آموزش‌هايي است كه به قصد ارتقاء دانش افراد و ايجاد مهارت‌هاي لازمه و به فعليت درآوردن استعدادهاي نهفته در ايشان تعليم داده مي‌شود و دانش‌آموختگان را براي احراز شغل، حرفه و كسب‌وكار در مشاغل گوناگون آماده مي‌كند و توانايي آنان را براي انجام كاري كه به آنها محول شده است تا سطح مطلوب افزايش مي‌بخشد(3).در طول زندگي بشر آموزش همواره با انسان همراه بوده است. آموزش عملي نيز سهم مهمي در آن داشته است. در واقع بايد گفت كه حرفه‌اي كردن آموزش با انقلاب صنعتي آغاز شد. انقلابي كه با ماشيني كردن توليد براي توليد انبوه و با كمك يافته‌هاي علوم تجربي، تأثيري عميق بر روند اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع گذارد. اين انقلاب به دلايل مختلف نظير نياز به نيروي كار ماهر و كاردان در سطح بالا به گونه‌اي مشروع، نظام‌هاي آموزشي را به چالش طلبيد و خواهان آن بود كه نظام‌هاي آموزشي كساني را تربيت كنند كه با نيازهاي اين انقلاب عظيم همخواني داشته باشند(5).فناوري هاي اطلاعاتي  مختلف وقتي بطور مناسب بكار برده مي شوند مي توانند به توسعه دسترسي به آموزش كمك كرده و رابطه بين آموزش و كارگاههاي روزافزون ديجيتالي را تحكيم كنند، همچنين كيفيت آموزش را با كمك ايجاد آموزش و يادگيري در يك فرايند فعال متصل به زندگي حقيقي بالا ببرند. بهرحال  تجربه مطرح شدن فناوري هاي اطلاعاتي  مختلف در كلاس درس و ديگر مكانهاي آموزشي درسراسر جهان در طي چند دهه گذشته بيانگر اينست كه تحقق كامل منافع بالقوه آموزشي فناوري هاي اطلاعاتي  خودكار نيست. يكپارچه سازي موثر فناوري هاي اطلاعاتي  در سيستم آموزشي يك فرايند پيچيده است كه نه تنها فناوري را درگير مي كند بلكه برنامه آموزشي و فن آموزش، آمادگي نهادي، شايستگي هاي  معلم و سرمايه گذاري دراز مدت را هم درگير مي كند. درحقيقت چنان اهميت حياتي به موضوع مي دهد كه بدست آوردن فناوري آسانترين قسمت آن است(8). مطالعات متعددي بوسيله پژوهشگران مختلف در زمينه استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي در آموزش انجام شده است كه به نتايج برخي از آنها اشاره مي شود .

موحد محمدي(1381) درتحقيق خود تحت عنوان نقش شبكه اطلاع رساني و وب در فعاليت‌هاي آموزشي- پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده‌هاي كشاورزي دانشگاه‌هاي منتخب نتيجه گرفت كه استفاده از اينترنت در تسهيل ياد گيري، بهبود فعاليت‌هاي درسي، بهبود كيفيت پژوهش ، افزايش علاقه به يادگيري،افزايش علاقه به پژوهش و دسترسي سريع به اطلاعات مؤثر بوده است.علاوه بر اين نتايج حاصله نشان داد كه ميزان استفاده از اينترنت با ميزان مهارت رايانه‌اي،مقطع تحصيلي، دانشكده محل تحصيل، ساعات استفاده از رايانه در روز، تعداد آثار علمي و وضعيت شغلي، مهارت زبان انگليسي و رشتة تحصيلي در سطح 99درصد و با فعاليت پژوهشي، محل تولد و داشتن رايانة شخصي در سطح سطح 95درصد رابطه داشته و از اين نظر بين پاسخگويان تفاوت وجود دارد. تحقيق ديگري توسط عفت نژاد(1381)، به منظور بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شيراز از فناوري‌هاي اطلاعاتي انجام گرفت. نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه دانشجويان از فناوري‌هاي اطلاعاتي به ميزان بالايي در انجام فعاليت‌هاي مربوط به پايان‌نامه، تأليف و ترجمة مقاله استفاده مي نمايند و استفاده از فناوري اطلاعات در فعاليت‌هاي پژوهشي،شركت در سمينار داخلي و خارجي و ترجمة كتاب ضعيف مي‌باشد. مهم‌ترين مشكلات در استفاده ازفناوري اطلاعات از نظر پاسخگويان كمبود امكانات، سرعت كم بازيابي اطلاعات،قطع شبكه،نياز به آموزش جهت استفاده از فناوري اطلاعات و محدوديت زمان استفاده مي‌باشد.

بر اساس تحقيق هولكامب[1] (2000) با هدف تعيين عوامل مؤثر بر پذيرش اينترنت در تدريس توسط معلمان كشاورزي دركانادا ملاحضه شد كه نگرش معلمان نسبت به اينترنت و برداشت آنها از مزيت نسبي،قابليت مشاهده، آزمون پذيري و پيچيدگي اينترنت، بر پذيرش و كاربرد اينترنت در فعاليت‌هاي آموزشي تأثير دارد. در اين مطالعه سابقه شغلي معلمان نيز به عنوان يكي از عوامل مؤثر شناخته شد. نتايج تحقيق ديگري كه توسط يعقوبي[2] در سال 2004  در دانشگاه زنجان و به منظور بررسي عوامل مؤثر بر كاربرد اينترنت توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه زنجان صورت گرفت، نشان داد كه پاسخگويان نگرش مثبتي نسبت به اينترنت دارند و رابطه مثبت و معني داري بين ميزان استفاده از اينترنت و خصوصياتي از قبيل مهارت رايانه‌اي ، مهارت در زبان انگليسي، سن، سابقه شغلي ، تعداد اثرات علمي و فعاليت‌هاي تحقيقاتي آنها وجود دارد. نتايج تحقيق ال‌اماري[3] (2004) با عنوان فوايد و موانع كاربرد رايانه در مدارس ابتدايي قطر از ديدگاه معلمان زن حاكي از آن بود كه، رايانه مي‌تواند هم براي معلمان و هم براي دانش‌آموزان مفيد باشد.آنها با يك سري موانع داخلي و خارجي جهت كاربرد رايانه مواجه‌اند، از جمله: معلمان نياز به آموزش بيشتردر زمينه مهارت‌هاي رايانه‌اي دارند، بيش از نيمي از معلمان به سايت‌هاي رايانه دسترسي ندارند و فوايد رايانه به طور معني‌داري براي خودشان بيشتر از دانش‌آموزان است.هايسونگ[4] (2004)  تحقيقي با عنوان عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط آموزشگران انجام داده است كه در اين تحقيق مشخص شد كاربرد فناوري اطلاعات به وسيلة آنها مستقيماً تحت تأثير احساس مفيد بودن فناوري اطلاعات و عوامل فردي مي‌باشد. نگرش آموزشگران نسبت به فناوري اطلاعات رابطة معني‌داري با استفاده آنها از فناوري اطلاعات داشت، همچنين احساس سهولت در استفاده از فناوري اطلاعات رابطه معني‌داري با احساس مفيد بودن و استفاده از فناوري اطلاعات نشان داد.در ضمن، شرايط محيطي و مهارت رايانه‌اي در كاربرد فناوري اطلاعات توسط آموزشگران مؤثر بود. مطالعه‌اي در دانشگاه جورجياي آمريكا توسط پكهام و ايورسون[5] (1999) با هدف تعيين ميزان استفاده آموزشگران كشاورزي از اينترنت در برنامه‌هاي آموزشي صورت گرفت. در اين تحقيق مشخص شد كه حدود 33درصد از آموزشگران از اينترنت استفاده مي‌كنند ودر مقابل 66درصد از اين ابزار در برنامه‌هاي آموزشي خود استفاده نمي‌كنند؛نتايج تحقيق فوق نشان داد مهم‌ترين كاربردهاي اينترنت در اين برنامه‌ها شامل استفاده از منابع تحقيقاتي كشاورزي، دسترسي به اطلاعات كلي و دريافت برنامه‌هاي آموزشي از اينترنت مي‌باشد. نتيجة كلي اين تحقيق حاكي از آن بود كه اينترنت در برنامه‌هاي آموزش كشاورزي اين دانشگاه به طور محدودي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در تحقيق ديگري،لايفيلد و اسكنلون[6] (1998) به بررسي عوامل تشويق كننده در استفاده آموزشگران دبيرستان‌هاي كشاورزي از اينترنت پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد كه رابطه معني داري بين مدرك  تحصيلي، رشته تحصيلي و سن آموزشگران با ميزان استفاده از اينترنت وجود دارد.همچنين مشخص گرديد كه مهمترين عوامل در استفاده از اينترنت، احساس راحتي كاربر در هنگام كار با رايانه، صرف وقت و علاقه به يادگيري براي استفاده از اينترنت، وجود نيروي متخصص و مطلع در زمينه اينترنت در مؤسسه آموزشي، داشتن همكار آشنا و ماهر در اين زمينه، و درنهايت, دسترسي به يك مركز رايانه مجهز به اينترنت با امكانات مناسب مي‌باشند.

با توجه به اهميت نگرش آموزشگران به فناوري‌هاي اطلاعات و نقش حياتي آنها در اطلاع رساني براي ارتقاء كارآيي آموزشگران مراکز آموزشي علمي-کاربردي اين تحقيق با هدف کلي تحليل نگرش آموزشگران نسبت به بكارگيري فناوري‌هاي اطلاعات (IT) در آموزش‌هاي علمي-كاربردي انجام شد؛ و اهداف اختصاصي عبارتند از:

1- شناخت ويژگي هاي فردي و حرفه اي آموزشگران

2- تعيين ميزان همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته از طريق آزمون همبستگي

3- تحليل عاملي متغيرهاي مربوط به نگرش آموزشگران به منظور دسته بندي نگرش آموزشگران جهت بکارگيري فناوري اطلاعات

 

مواد و روش ها

جامعه آماري تحقيق حاضر را آموزشگران مراكز آموزشي علمي-كاربردي کشاورزي و منابع طبيعي تشكيل مي‌دهند. در تحقيق حاضر، بعلت عدم امكان  در استفاده از نظرات تمامي جامعه آماري موردنظر، نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي انجام گرديد. بدين ترتيب كه در مرحله اول بر اساس تقسيم بندي استان هاي همجوار وزارت جهاد كشاورزي كه كشور را به شش منطقه بر حسب ويژگي هاي اقليمي تقسيم نموده است شش استان تهران ،زنجان،مازندران،لرستان،خراسان رضوي و كهگيلويه و بوير احمد استخراج گرديد كه به طور تصادفي از هر يك از مناطق يك استان انتخاب گرديد سپس آمار مربوط به آموزشگران به تفكيك هريك از استان‌هاي مذكور از سازمان جهادكشاورزي استان مزبور دريافت شد و آموزشگران اين مراكز به صورت سرشماري پرسشنامه هاي تحقيق را تكميل نمودند و در پايان تعداد 138 پرسشنامه از تعداد کل جمع آوري گرديد .اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه از آموزشگران گرد‌آوري شد. اطلاعات گردآوري شده از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي اندازه گيري متغيرهاي تحقيق شش بخش در پرسشنامه آورده شد، كه عبارتند از: ويژگي هاي فردي، ميزان آشنايي ومهارت آموزشگران با فناوري‌هاي اطلاعاتي ، شرايط محيطي، وضعيت اقتصادي ، ويژگي‌هاي فني  و زمينه‌هاي بكارگيري فناوري‌هاي اطلاعاتي. براي اندازه گيري متغير نگرش نسبت به فناوري اطلاعات نيز در پرسشنامه بخش جداگانه اي آورده شد. براي سنجش نگرش آموزشگران نسبت به استفاده از فناوري اطلاعاتي از 26 گويه استفاده گرديد. اعتبار(روائي) پرسشنامه با نظر متخصصين و اساتيد مورد تاييد قرار گرفت و براي تعيين قابليت اعتماد(پايائي)پرسشنامه آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه ميزان آن براي هر يك از بخش‌هاي پرسشنامه شامل مقادير زير است: شرايط محيطي(75/0)، ميزان آشنايي ومهارت آموزشگران با فناوري هاي اطلاعاتي(85/0)، وضعيت اقتصادي (8/0)، ويژگي‌هاي فني (86/0)، ميزان استفاده آموزشگران از فناوري‌هاي  اطلاعاتي (95/0)، زمينه هاي بكارگيري(85/0) ، نگرش نسبت به فناوري اطلاعات(95/0).پد هايرز در کتاب خود اين ميزان ضريب کرونباخ آلفا(5/0-8/0) را براي تحقيقات غير تجربي مناسب مي داند.

 

نتايج تحقيق

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه از مجموع 138 نفر آموزشگر، 102  نفر(8/73 درصد) مرد بوده و 27 نفر (6/19 درصد) زن مي باشند. ميانگين سن آموزشگران  مورد مطالعه در حدود 37  سال مي باشد كه ميان سال بودن سن اين آموزشگران  را نشان مي دهد. همچنين حداقل سن آموزشگران  25 سال و حداكثر سن آنها 52 سال مي باشد. طبق نتايج بدست آمده از تحقيق , 28  نفر از آموزشگران  (3/20 درصد) رشته علوم دامي , 24 نفر (4/17 درصد) رشته زراعت, 19 نفر(8/13 درصد) رشته باغباني,11 نفر(8 درصد) رشته گياهپزشکي,8 نفر(8/5 درصد) رشته ترويج و آموزش کشاورزي،11 نفر(8 درصد)رشته مکانيزاسيون، 12 نفر(7/8 درصد) رشته منابع طبيعي، و 22 نفر (9/15 درصد) از ساير رشته ها نظير مديريت،حسابداري،دروس عمومي و...  مي باشند . بر اساس نتايج بيشرين فراواني مربوط به آموزشگراني مي باشد كه داراي مدرك تحصيلي کارشناسي ارشد مي باشند كه حدود 1/ 55 درصد جامعه آماري را تشكيل مي دهند . 4/9 درصد آموزشگران  داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم،6/19 درصد داراي مدرک کارشناسي و 7/8 درصد هم داراي مدرك تحصيلي دکتري مي باشند . مشاهده مي شود كه ميانگين سابقه شغلي آموزشگران  در مراکز آموزشي علمي-کاربردي در حدود 12  سال مي باشد. كمترين فراواني مربوط به گروه آموزشگراني است كه بيشتر از 20 سال سابقه شغلي دارند(7/12 درصد) و بيشترين سابقه شغلي مربوط به آموزشگراني است كه سابقه شغلي بين 5 تا 10 سال دارند(7/29 درصد). بر اساس اطلاعات جمع آوري شده در زمينه وضعيت استخدامي 62 نفر (9/44 درصد) از آموزشگران  مراکز آموزشي علمي-کاربردي  در استخدام رسمي- قطعي مي باشند كه بيشترين فراواني هم مربوط به اين وضعيت استخدامي مي باشد و 19 نفر(8/13 درصد) بصورت پيماني , 30 نفر(1/26 درصد) بصورت قراردادي و 21 نفر( 2/15 درصد) هم به صورت رسمي - آزمايشي با اين مراکز همكاري مي كنند. ميانگين تعداد مقالات مروري آموزشگران  در مراکز آموزشي علمي-کاربردي در حدود 2 مورد و ميانگين تعداد مقالات علمي-پژوهشي  آنها  در مراکز آموزشي علمي-کاربردي در حدود 1 مورد مي باشد. با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق  125 نفر(6/90 درصد) از آموزشگران  دوره اي در زمينه کامپيوتر يا اينترنت گذرانده اند و 13 نفر(4/9 درصد) ديگر هيچ دوره اي را در اين زمينه نگذرانده اند.

با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق در رابطه با ميزان آشنائي و مهارت آموزشگران  به زبان انگليسي كه با 6 گويه سنجيده شده است مشاهده مي‌شود كه ميزان آشنائي و مهارت آموزشگران  مورد مطالعه در زمينه خواندن )  (Reading بيشتر از ساير موارد و در زمينه ترجمه‌از فارسي‌به انگليسي كمتر از ساير موارد است .

از بين شرايط محيطي مؤثر بر استفاده از فناوري‌هاي اطلاعات كه با 12 گويه سنجيده شده ، وجود امكانات و تجهيزات لازم وكافي(كامپيوتر،تلفن،مودم) در مراکز از نظر آموزشگران  مورد مطالعه اهميت بيشتري داشته و دسترسي به اينترنت در مراكز  و شلوغ نبودن محل هنگام كار با رايانه در اولويتهاي بعدي قرار دارند. نتايج نشان مي دهد فراهم بودن امكانات و تجهيزات جانبي مثل اسكنر، پرينتر و... در مراکز كمترين اهميت را از نظر آموزشگران  دارد.

بر اساس اطلاعات جمع آوري شده در رابطه با عوامل اقتصادي مؤثر بر استفاده از فناوري‌هاي اطلاعات(سنجش توسط 3 گويه) مشاهده شد، پايين بودن هزينه اتصال به اينترنت از نظر آموزشگران  مورد مطالعه از اولويت بالاتري برخوردار بوده و داشتن رايانه شخصي کمترين اهميت را از نظر آموزشگران  دارد.

كه از بين عوامل فني مؤثر بر استفاده از فناوري‌هاي اطلاعات که با استفاده از 3 گويه سنجيده شده بود، بالا بودن سرعت اينترنت اهميت بيشتري داشته و عدم بروز مشكلات فني در هنگام كار با رايانه و اينترنت داراي کمترين اهميت است.

ميزان آشنائي و مهارت آموزشگران  با كامپيوتر با 15 گويه سنجيده شد. نتايج بدست آمده در اين رابطه نشان داد كه  ميزان آشنائي و مهارت آموزشگران  مورد مطالعه در زمينه word بيشتر از ساير موارد بوده و در زمينه SAS كمترين مهارت و آشنايي را داشتند.  .

نتايج بدست آمده در رابطه با ميزان آشنائي و مهارت آموزشگران  با اينترنت كه با 8 گويه سنجيده شده نشان مي‌دهد كه ميزان آشنائي آموزشگران  مورد مطالعه به اينترنت در زمينه يافتن مطالب مورد نظر از اينترنت بيش از ساير موارد بوده  و در زمينه News group يا گروههاي مباحثه كمترين آشنايي را داشتند.

به منظور سنجش ميزان استفاده آموزشگران از كامپيوتر از 15 گويه استفاده گرديد .نتايج نشان مي‌دهد كه ميزان استفاده آموزشگران  از كامپيوتر به ترتيب در زمينه ويندوز  و استفاده از تجهيزات جانبي مثل پرينتر،اسكنر و... بيش از ساير موارد است و ميزان استفاده از sas و spssكمتر از بقيه موارد مي باشد.

به منظور سنجش ميزان استفاده آموزشگران از اينترنت كه با 7 گويه سنجيده شده است  اولويت استفاده از اينترنت به منظور يافتن اطلاعات از موتورهاي كاوش بيش از ساير موارد است و ميزان استفاده از گروههاي مباحثه(News group) كمتر از ساير موارد است .

نتايج بدست آمده از تحقيق در رابطه با عوامل نگرشي در جدول (1) نشان داده شده است . با توجه به نتايج بدست آمده مشاهده مي شود كه از بين گويه هاي اشاره شده , گويه اينترنت مفيد است اهميت بيشتري داشته و گويه اطلاعات و مطالب اينترنت متنوع است در اولويت بعدي قرار دارد. از بين گويه هاي اشاره شده گويه در هنگام كار با رايانه احساس خستگي وجود ندارد داراي کمترين اهميت است

 

 


جدول(10): توزيع فراواني گويه هاي مربوط به عوامل نگرشي

ضريب تغييرات

انحراف معيار

ميانگين

کاملاً موافقم

موافقم

نظر خاصي ندارم

مخالفم

کاملاً مخالفم

 

گويه

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

112/0

532/0

70/4

9/73

5/22

6/3

0

0

اينترنت مفيد است

158/0

731/0

59/4

4/67

29

4/1

0

2/2

اطلاعات و مطالب اينترنت متنوع است

160/0

716/0

45/4

3/54

9/39

2/2

6/3

0

استفاده از اينترنت و رايانه سبب ارتقا حرفه‌اي آموزشگران مي‌گردد

165/0

721/0

35/4

3/49

2/36

5/14

0

0

در دريافت اطلاعات از اينترنت موفقم

171/0

717/0

16/4

1/34

6/48

7/16

7/0

0

مطالب و اطلاعات دريافتي از اينترنت به روز و به هنگام است

174/0

770/0

41/4

3/54

5/35

5/6

6/3

0

سهولت و سرعت دستيابي به اطلاعات در استفاده از اينترنت تأثير دارد

178/0

803/0

48/4

6/61

4/30

2/2

8/5

0

علاقه فردي عامل مهمي در استفاده از رايانه و اينترنت است

179/0

743/0

13/4

1/34

7/45

6/19

7/0

0

استفاده از اينترنت باعث افزايش علاقه مندي به آموزش ميشود

180/0

783/0

32/4

6/48

7/37

9/10

9/2

0

اعتقاد به مفيد و مثبت بودن اينترنت در استفاده از آن تأثير دارد

180/0

746/0

12/4

6/32

8/47

1/18

4/1

0

كيفيت آموزش در اثر استفاده از اينترنت افزايش مييابد

182/0

771/0

22/4

3/41

6/40

7/16

4/1

0

استفاده از اينترنت براي آموزشگران  مهم و مفيد است

184/0

796/0

30/4

1/47

1/36

1/10

6/3

0

كار با اينترنت آسان است

190/0

823/0

30/4

8/47

7/37

3/12

7/0

4/1

احساس نياز به اينترنت عامل مهمي در استفاده از آن است

194/0

818/0

20/4

42

4/38

7/16

9/2

0

اينترنت نسبت به ساير روشهاي كسب اطلاعات جالب و جذاب است

194/0

802/0

12/4

1/34

1/47

9/15

2/2

7/0

اينترنت براي انتقال مطالب آموزشي وسيله مناسبي است

200/0

810/0

03/4

29

3/49

1/18

9/2

7/0

استفاده ساير آموزشگران  از اينترنت عامل مهمي درتشويق افراد براي استفاده از اينترنت است

202/0

842/0

14/4

2/36

6/48

4/9

1/5

7/0

از طريق اينترنت در كمترين زمان ممكن ميتوان اطلاعات را به دست آورد

216/0

871/0

01/4

9/31

2/44

4/17

5/6

0

اطلاعات اينترنت جامع و مفيد است

227/0

903/0

96/3

4/30

8/42

8/18

8

0

اطلاعات در اينترنت از ساختار منطقي برخوردار است

229/0

946/0

10/4

8/42

9/31

1/18

2/7

0

آسان بودن كار با اينترنت عامل مهمي در استفاده بيشتر از اينترنت است

236/0

951/0

4

6/32

9/44

5/14

8/5

2/2

با توجه به روند سريع تحولات، امروزه كار با اينترنت در فعاليتهاي آموزشي حياتي است

244/0

978/0

99/3

3/33

7/45

7/8

6/11

7/0

هزينه دسترسي به اينترنت نسبت به ساير روشهاي دستيابي به اطلاعات كمتر است

273/0

002/1

64/3

3/20

4/38

4/30

2/7

6/3

اينترنت سبب دسترسي بهتر دانشجويان به اساتيد مي‌شود

274/0

017/1

69/3

9/23

8/34

4/30

8

9/2

 اينترنت سبب افزايش رابطة متقابل بين اساتيد و داشجويان مي‌شود

301/0

118/1

70/3

3/28

3/33

21

5/14

9/2

عدم ترديد نسبت به صحت و سقم مطالب اينترنت گرايش افراد را به استفاده بيشتر از اينترنت افزايش ميدهد 

375/0

196/1

17/3

5/14

4/30

3/20

5/27

2/7

در هنگام كار با رايانه احساس خستگي وجود ندارد


به منظور بررسي رابطه بين نگرش آموزشگران در استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي  با متغيرهاي مستقل مورد مطالعه از ضريب همبستگي استفاده شده است. نتايج همبستگي (جدول 11) نشان مي دهد كه ميان نگرش آموزشگران در استفاده از فناوري اطلاعات با آشنايي و مهارت كامپيوتري، آشنايي و مهارت اينترنتي، مهارت در زبان انگليسي ،عوامل فني ،تعداد زمينه‌هاي بکارگيري،  سابقه شغلي ، تهيه مقاله علمي-مروري، تهيه مقاله علمي-پژوهشي، متوسط ميزان بكارگيري اينترنت، متوسط ميزان بكارگيري كامپيوتر، مزيت استفاده و شرايط محيطي رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد، به عبارت ديگر  آموزشگراني كه سابقه شغلي بالايي دارند، داراي مقالات مروري و پژوهشي بيشتري هستند، آشنائي و مهارت بيشتري با اينترنت ، كامپيوتر و زبان انگليسي دارند، از كامپيوتر و اينترنت به ميزان بيشتري استفاده مي‌كنند و همچنين اين فناوري را در زمينه‌هاي گوناگوني به كار مي‌گيرند و با مزيت‌هاي گوناگون اين فناوري‌ها آشنا هستند، داراي نگرش مثبت و مساعدي نسبت به استفاده از اين فناوري‌ها در مراكز آموزشي هستند و فناوري هاي اطلاعاتي را بيشتر مورد استفاده قرار مي‌دهند؛ همچنين نتايج حاكي از آن است كه عوامل و شريط محيطي و فني نيز عوامل تعيين كننده اي در تغيير نگرش آموزشگران در استفاده از اين فناوري ها محسوب مي‌شوند. در حاليكه نتايج همچنين حاكي از عدم وجود رابطه ميان عوامل اقتصادي با متغير نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد.(جدول 2).

 


جدول(2) : رابطه بين ميزان استفاده آموزشگران  از اينترنت با متغيرهاي مستقل مورد مطالعه  (ضريب همبستگي پيرسون)

متغير مستقل

مقياس

ضريب همبستگي

سن

فاصله اي

152/0

سابقه شغلي

فاصله اي

238/0**

تهيه مقاله علمي-مروري

فاصله اي

345/0**

تهيه مقاله علمي-پژوهشي

فاصله اي

461/0**

آشنايي و مهارت كامپيوتري

فاصله اي

590/0**

مهارت در زبان انگليسي

فاصله اي

398/0**

آشنايي و مهارت اينترنتي

فاصله اي

442/0**

عوامل محيطي

فاصله اي

237/0**

عوامل اقتصادي

فاصله اي

102/0

عوامل فني

فاصله اي

227/0**

مزيت استفاده

فاصله اي

458/0**

متوسط ميزان بكارگيري كامپيوتر

فاصله اي

250/0**

متوسط ميزان بكارگيري اينترنت

فاصله اي

274/0**

** معني داري در سطح01/0

*معني داري در سطح5 درصد

در اين تحقيق به منظور مشخص نمودن متغيرهاي تاثيرگذار بر "نگرش آموزشگران نسبت به استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي " و تعيين مقدار واريانس تبيين شده توسط هر كدام از متغيرها در قالب عامل‌هاي دسته‌بندي شده از تحليل عاملي استفاده شد. براساس يافته‌هاي حاصل از تحليل عاملي " نگرش آموزشگران نسبت به استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي "  مقدار KMO برابر است با 871/0 و مقدار بارتلت آن 551/1689، كه در سطح معني‌داري 99% قرار دارد. كه حاكي از مناسب بودن همبستگي متغيرهاي وارد شده براي تحليل عاملي مي‌باشد.

به منظور دسته بندي عامل‌ها، از معيار مقدار ويژه استفاده گرديده است و عامل‌هايي مدنظر بوده است كه مقدار ويژه آنها از يك بزرگتر بوده است. عامل‌هاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها به شرح جدول (3) مي‌باشند.

 

جدول (3): عامل‌هاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس ‌و ‌درصد واريانس تجمعي آنها

عامل‌ها

مقدار ويژه

درصد واريانس مقدار ويژه

فراواني تجمعي درصد واريانس

اول

424/7

553/28

553/28

دوم

786/5

225/22

803/50

سوم

039/3

688/11

471/62


براساس يافته‌هاي حاصل ازجدول(3) عامل اول با مقدار ويژه 424/7 به تنهايي تبيين‌كننده بيش از 553/28 درصد واريانس كل مي‌باشد. بطور كلي، سه عامل فوق در مجموع حدود  63 درصد كل واريانس را تبيين مي‌نمايند كه نشان از درصد بالاي واريانس تبيين شده توسط اين عامل‌ها مي‌باشد. اما وضعيت قرارگيري متغيرها (حدود 26 متغير اصلي) در عوامل با فرض واقع شدن متغيرهاي با بارعاملي بزرگتر از يك، بعد از چرخش عامل‌ها به روش وريماكس و نام‌گذاري عامل‌ها به شرح جدول(4) مي‌باشد. البته بايد به اين نكته اشاره نمود كه پس از چرخش(وريماكس) چهار متغير بعلت پايين بودن بارعاملي(كمتر از يك) و در نتيجه معني‌دار نبودن همبستگي آنها با ديگر متغيرها، از تحليل حذف گرديدند. علت حذف اين متغيرها از تحليل اين بود كه سطح مشترك اين متغيرها قبلا"توسط متغيرهاي مهم‌تري پوشانده شده است؛ بنابراين مي‌توان متغيرها مذكور را در متغيرهاي ديگري خلاصه نمود.

 

جدول (4): متغيرهاي مربوط به هر يك از عامل‌ها و ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته

نام عامل

متغيرها

ميزان ضرايب

 

عامل 1

مفيد و مؤثر  بودن IT

 

 

احساس نياز به اينترنت و رايانه عامل مهمي در استفاده از آن است

686/0

استفاده از اينترنت و رايانه باعث افزايش علاقه مندي به آموزش ميشود

810/0

علاقه فردي عامل مهمي در استفاده از رايانه و اينترنت است

599/0

كار با اينترنت آسان است

815/0

در هنگام كار با رايانه احساس خستگي وجود ندارد

894/0

هزينه دسترسي به اينترنت نسبت به ساير روشهاي دستيابي به اطلاعات كمتر است

806/0

از طريق اينترنت در كمترين زمان ممكن ميتوان اطلاعات را به دست آورد

835/0

در دريافت اطلاعات از اينترنت موفقم

762/0

عامل 2

بهبود كارايي فعاليت‌هاي آموزشي

اينترنت سبب افزايش رابطة متقابل بين اساتيد و داشجويان مي‌شود

709/0

مطالب و اطلاعات دريافتي از اينترنت به روز و به هنگام است

910/0

استفاده از اينترنت براي آموزشگران  مهم و مفيد است

610/0

كيفيت آموزش در اثر استفاده از اينترنت افزايش مييابد

515/0

اينترنت براي انتقال مطالب آموزشي وسيله مناسبي است

918/0

با توجه به روند سريع تحولات، امروزه كار با اينترنت در فعاليتهاي آموزشي حياتي است

501/0

اينترنت سبب دسترسي بهتر دانشجويان به اساتيد مي‌شود

778/0

استفاده ساير آموزشگران  از اينترنت عامل مهمي درتشويق افراد براي استفاده از اينترنت است

556/0

استفاده از اينترنت و رايانه سبب ارتقا حرفه‌اي آموزشگران مي‌گردد

757/0

 

عامل 3

كيفيت محتوا

اطلاعات و مطالب اينترنت متنوع است

625/0

اطلاعات اينترنت جامع و مفيد است

766/0

عدم ترديد نسبت به صحت و سقم مطالب اينترنت گرايش افراد را به استفاده بيشتر از اينترنت افزايش ميدهد

565/0

اعتقاد به مفيد و مثبت بودن اينترنت در استفاده از آن تأثير دارد

725/0

اطلاعات در اينترنت از ساختار منطقي برخوردار است

655/0

اينترنت نسبت به ساير روشهاي كسب اطلاعات جالب و جذاب است

725/0

آسان بودن كار با اينترنت عامل مهمي در استفاده بيشتر از اينترنت است

512/0

 

نتيجه گيري و پيشنهادها

نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه 8/73 درصد از پاسخگويان مرد مي باشند كه حاكي از اكثريت حضور آموزشگران مرد در مراکز آموزشي علمي-کاربردي مي باشد؛ ميانگين سابقه خدمت آموزشگران مورد مطالعه در حدود 12 سال است كه حاكي از تجربه كاري مناسب آنان مي باشد؛ نتايج بيانگر آن است كه ميانگين سن آموزشگران مورد مطالعه در حدود37 سال است كه نشان دهنده بكارگيري نيروي جوان در مراکز آموزشي علمي-کاربردي مي باشد؛ از نظر ميزان تحصيلات، بيشترين فراواني مربوط به آموزشگراني مي باشد كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس مي باشند كه بيانگر سطح آگاهي و دانش تقريباً بالاي اين آموزشگران مي باشد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه ميزان آشنائي و مهارت آموزشگران مورد مطالعه با كامپيوتر در زمينه word و ويندوز بيش از ساير موارد بوده است كه مي توان دليل آن را در لازم بودن اين برنامه‌ها براي ارائه بهتر مواد درسي دانست؛ همچنين در زمينه اينترنت نيز آشنايي آموزشگران در رابطه با يافتن مطالب مورد نظر از اينترنت بيش از ساير موارد است و علت آن را مي توان احساس نياز اين آموزشگران به مطالب جديد براي ارائه به فراگيران دانست؛ اما نكته قابل توجه اين است كه استفاده از فناوري هاي نويني همچون كامپيوتر و اينترنت مي‌تواند نقش بسزائي را در آينده كاري آموزشگران و ادامه بقاي سازمان هاي مختلف داشته باشد، لذا ضرورت دارد كه اين سازمان ها با برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در اين زمينه، آموزش‌هاي لازم را به كارشناسان ارايه دهند. با توجه به نتايج تحقيق مشخص شد كه آموزشگران رشته هاي مختلف  از نظر ميزان استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي با يكديگر تفاوت معني‌داري ندارند؛ كه اين امر ضرورت استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي را در مراکز آموزشي علمي-کاربردي براي تمام رشته ها نشان مي دهد. با توجه به نتايج تحقيق مشخص شد كه از بين عوامل مربوط به شرايط محيطي، وجود امكانات و تجهيزات لازم وكافي(كامپيوتر،تلفن،مودم) از نظر آموزشگران مورد مطالعه اهميت بيشتري دارد كه اين امر حاكي از لزوم تجهيز مراکز آموزشي علمي-کاربردي به تجهيزات مربوط به فناوري‌هاي اطلاعات مي باشد و همچنين در رابطه با شرايط اقتصادي پايين بودن هزينه اتصال به اينترنت از اولويت بالاتري برخوردار است و اين امر گوياي اين مهم است كه بايد تمهيداتي در کشور ايجاد گردد که آموزشگران بتوانند با کمترين هزينه به اينترنت و ساير تجهيزات فناوري اطلاعات دسترسي پيدا کنند همچنين تسهيلاتي به آموزشگران اعطا شود كه امكان دسترسي به رايانه را چه در منزل و چه در محيط كار داشته باشند ؛مثلاً تسهيلاتي به آنان داده شود تا توانايي خريد كامپيوتر شخصي را داشته باشند.نتايج نشان داد كه ميان سابقه شغلي، تعداد مقاله علمي- مروري آموزشگران،تعداد مقاله علمي-پژوهشي آموزشگران، آشنايي و مهارت كامپيوتري، آشنايي و مهارت اينترنتي، مهارت در زبان انگليسي ، عوامل محيطي، عوامل فني ، مزيت استفاده، متوسط ميزان بكارگيري اينترنت، متوسط ميزان بكارگيري كامپيوتر با نگرش آموزشگران نسبت به بكارگيري  آنها از فناوري هاي اطلاعاتي  رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. در ضمن نتايج بدست آمده حاكي از آن بود كه رابطه بين عوامل اقتصادي با متغير وابسته معني دار نشده است.

نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه اعتقاد به مفيد و مؤثر بودن فناوري اطلاعات و همچنين بهبود كارايي فعاليت‌هاي آموزشي دو عاملي هستند كه سهم بالايي از واريانس را به خود اختصاص مي دهند؛ ازاينرو، پيشنهاد مي‌شود اولا"،به شيوه‌هاي مختلف همچون برگزاري دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت، تهيه و توزيع بروشورها و جزوه‌هاي آموزشي و... ميزان آشنايي آموزشگران با مزاياي تجهيزاتIT را تا حد مطلوب افزايش دهند و آموزشگران را نسبت به اهميت و ضرورت استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي آگاه ساخت تا آنان بتوانند از مزاياي متعدد اين فناوري‌ها در فعاليت‌هاي آموزشي شان استفاده كرده و بدين ترتيب بر اثربخشي و كارايي تدريس خود بيفزايند.. در ثاني، مديران و برنامه‌ريزان شرايطي را فراهم آورند كه آموزشگران در محل كار خود از دسترسي كافي به سخت افزارها برخوردار باشند. همچنين با توجه به وارد شدن عامل اعتقاد به كيفيت محتواي اينترنت در تحليل عاملي و ميزان واريانسي كه اين عامل تبيين مي نمايد؛ بايستي شرايطي را به وجود آورد كه آموزشگران از مناسب و مفيد بودن اطلاعات موجود در اينترنت اطمينان حاصل كنند و ترتيبي اتخاذ نمود كه آموزشگران ترديدي نسبت به صحت و سقم مطالب اينترنت نداشته باشند و قانع شوند كه اطلاعات موجود در اينترنت مفيد،جامع و متنوع است تا از اين طريق به استفاده بيشتر از فناوري‌هاي اطلاعاتي گرايش پيدا كنند.


مراجع مورد استفاده

ايمبودن،نيكلاس.(1373). مديريت اطلاعات براي پروژه‌هاي توسعه روستايي. سلسله انتشارات روستا و توسعه شماره 13،انتشارات مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي،تهران.

باراني، ح و ه، قدسي راثي.(1382). بيم ها و اميدها در توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات در روسستاها. ارائه شده در اولين همايش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در روستا، 5 و 6 اسفند 1382 دانشگاه علم و صنعت ايران، پژوهشكده الكترونيك.

دانشگاه جامع علمي-كاربردي قم.(1384). روش‌هاي اجراي آموزش‌هاي علمي-كاربردي در دانشگاه

 http://www.qomuast.ac.ir/aboutus.asp

رحيمي، م.(1381). شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و موقعيت ما در جهان. ماهنامه پيام ارتباطات، شماره 32، ص 26 .

شاه ولي، م و ق. عربي و م. بيژني.(1382). يادگيري دانش سه گانه. انتشارات نصوح.

عباسي، م و ع.درخشان و س.رهبري.(1381). مقدمه اي بر نظام اطلاع رساني كشاورزي. معاونت ترويج و نظام هاي بهره برداري.

عفت نژاد،ا.(1381). بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شيراز از فناوري‌هاي اطلاعاتي.

http://database.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.exe

فتاحيان،ح.(1384).  نقش ICT در آموزش.

http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol4/fatahian.htm

موحد محمدي،ح.(1381). نقش شبكه اطلاع رساني اينترنت و وب در فعاليتهاي آموزشي- پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده هاي كشاورزي ايران. رساله تحصيلي دوره دكتري رشته ترويج و آموزش كشاورزي. كرج دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران.

 Accascina، G. & Victor، G. 2003. Information and Communication Technology as a Development Tool. [on line] Available on: http://www.itc .gov. fj/docs/ADB_ICT4D_Pacific.pdf

  Al-Ammari، J. A.. 2004. Benefits and Barriers to Implementing Computer Use in Qatari Elementary Schools as Perceived by Female Teachers، an Exploratory Study. Available on: http://www.ohiolink.edu/ etd/ view.cgi? ohiou1089745726.

cecchini,simone and talat shah(2002), information and communication technology as tool for Empowerment. Word bank Empowerment.sourcebook:/tools and practices.pp275-293

  garland  k.j.(1998). Internet as a learning tool:information research, volum 4 no. 1july

  Holecombe، M..2000.  Factors influencing teacher acceptance of the internet as a teaching tools: A study of Texas schools receaving a TIF or a TIF grant. (Unpublished master’s thesis)، University of Baylor. USA.

  Hyesung، P. 2004. Factors that affect information technology adoption by teachers. vhttp://digitalcommons .unl .edu/dissertations/AAI3126960/

  Peckham, J.D., & Iverson, M.J. (1999). Use of  the Internet in Georgia , s Ag.Ed. Programs. Journal of southern Ag.Ed. Research, Dec 2, 1999.

layfield,k.&Scanlon,d.(1999)an assessment of Pennsylvania secondary agriculture teacharse , perceptions of and use of the internet. Journal of sothern agriculture  education research 50 (1).

Pedhazur,E.J.1982.Multiple Regresion in Bihavioral Reserch:Explanation and Predication.New York:Reinhurt&Winston.

  Shireesh،R.A..2004.ICT as Tool for Rural Development .Available on: http://www.thinkcycle.org/tc/filesystem/download/development_by_design_2002/publication:ict_as_tool_for_rural_development/ICT_Shiresh_IITK_dyd02update.pdf.

shiroma,Deanne.(2000).using primary sources on the internet to teach and learn history.ERIC Diged ED44237

  Yaghoubi،J & S.E. 2004. Assessing Effective Factors in Using Internet by Faculty Members of Agricultural College of Zanjan University، Iran. Available on: http://www.aiaee.org/2004/Accepted/088.pdf.

 

 


Investigate the Attitude of Instructors toward IT Using in Agricultural and Natural Resources Scientific-Applied Centers

Asef Karimi, Ali Asadi and Fatemeh Karami

Abstract

Nowadays information technology is one of the most important criteria for economical and industrial developments and progresses. The present investigation carried out to investigate the attitude of instructors to application of information technology in agricultural and natural resources scientific-applied centers. The statistical population of this study was educators of agricultural and natural resources scientific-applied centers. Method of sampling was random multi steps sampling. Questionnaire used for data collecting. The collected data analyzed with the SPSS software. The results showed that there was significant and positive correlation between the attitude of instructors toward using IT with occupational experience, numbers of review articles, numbers of scientific papers, skills in English language, computer and internet skills, environmental factors, context of using IT, advantage of using, the average use of internet, the average use of computer and technical factors. In order to classify the instructor's attitude in relation to use IT in scientific-applied education in agriculture, the R-Type Factor Analysis used. Results indicated the variables categorized in three factors: usefulness and effectiveness of IT, improvement of quality of educational activities and context quality. These three factors estimated about 63 percent of variances in factors affecting the use of IT by trainees.

 

 

Key words: Information technology, Scientific-Applied education, Educators, Internet, Computer, Attitude.[1] - Holecombe

[2] - Yaghoubi

[3] - Al-ammari

[4] - Heysung

[5]- Peckham& Iverson

[6] - Layfield and  Scalon


بازگشت               چاپ چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0